REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Sklep internetowy HYDROPRESS, działający pod domeną sklep.hydropress.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Górznego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Hydropress Wojciech Górzny” w Elblągu (82-300) ul. Rawska 19B. Kontakt telefoniczny ze Sklepem pod nr telefonu +48 55 625 5151; lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres sklep@hydropress.pl jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.

 

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa stosunki pomiędzy właścicielem Sklepu a Kontrahentami będącymi wyłącznie Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”), w szczególności: wzajemne prawa i obowiązki, zasady funkcjonowania i korzystania z Sklepu.

 

2. Definicje

1. Sklep – witryna internetowa działająca pod adresem sklep.hydropress.pl;

2. Sprzedawca – Wojciech Górzny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Hydropress Wojciech Górzny” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 5782167833, numer REGON 170372942;

3. Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Pełnomocnik – osoba reprezentująca Kontrahenta na podstawie stosownego umocowania, w szczególności pełnomocnictwa lub prokury, do której stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kontrahentów;

5. Konto – funkcja Sklepu, która pozwala na wprowadzanie i modyfikacje przez Kontrahentów, danych Kontrahenta oraz informacje o jego działaniach związanych z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną;

6. Login – unikalna nazwa Konta stworzona przez Kontrahenta;

7. Kurier – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Schenker sp. z o.o.” lub „DPD Polska sp. z o.o.”, świadczący usługi pocztowe, kurierskie lub przewozowe na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą;

8. Administrator Sklepu– podmiot zapewniający obsługę techniczną Sklepu;

9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

 

3. Rodzaj i zakres sprzedaży

Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sprzedawca zamieszcza na stronie sklep.hydropress.pl.

 

4. Rejestracja

1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Sklepu.

2. W formularzu rejestracyjny Kontrahent podaje swoje:

a) imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych,

b) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę,

c) nazwę i numer KRS w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

d) adres do doręczeń,

e) Numer Identyfikacji Podatkowej,

f) numer REGON

g) adres poczty elektronicznej,

h) numer telefonu,

i) oświadczenie, iż jest się przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43Kodeksu cywilnego,

3. Rejestracji w imieniu Kontrahenta może dokonać również jego Pełnomocnik.

4. Kontrahent obowiązany jest do podania informacji prawdziwych.

5. Sprzedawca może uzależnić rejestrację od weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności tytuł umocowania do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kontrahenta.

6. Dokonując rejestracji w Sklepie, Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 18 lipca 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta, dotyczącej Sklepu, działalności Sprzedawcy, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

 

5. Konto

1. Konto zostaje utworzone przez Administratora Sklepu po dokonaniu rejestracji i przypisaniu Kontrahentowi Loginu.

2. Login jest tworzony na podstawie zaproponowanej przez Kontrahenta nazwy, nie może on jednak zawierać treści wulgarnych i powszechnie uważanych za obraźliwe, nie powinien on również naruszać dóbr osobistych innych osób, w szczególności dotyczących firmy, nazwiska, pseudonimu i wizerunku.

3. Konto Kontrahenta może zostać w każdej chwili zablokowane lub usunięte bez podania przyczyny.  

4. Kontrahent ma możliwość usunięcia Konta.

5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Kontrahenta oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Konto jest zabezpieczone hasłem utworzonym przez Kontrahenta.

7. Kontrahent powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego konta.

8. Kontrahentom nie wolno korzystać z Kont innych użytkowników, ani udostępniać swojego konta innym osobom.

9. Konto jest niezbywalne, nie dotyczy to jednak sytuacji zbycia przedsiębiorstwa przez Kontrahenta.

 

6. Zawarcie umowy

1. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kontrahenta własność rzeczy oferowanej za pośrednictwem Sklepu i wydać mu rzecz, a Kotrahent zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest zgodne oświadczenie woli stron co do wszystkich elementów istotnych umowy sprzedaży, a zwłaszcza przedmiotu sprzedaży oraz jego ceny.

4. Kontrahent, przesyłając do Sklepu zamówienie, złożone za pośrednictwem Konta składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów,

b) adresu dostawy,

c) wyboru sposobu płatności.

5. Zamówienia może dokonać również Pełnomocnik.

6. Do zawarcia umowy nie stosuje się przepisów art. 66§ 1-3 Kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca akceptuję ofertę Klienta poprzez przesłanie Klientowi zwrotnego  potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Oferta Kontrahenta nie może zostać przez niego odwołana przed zawarciem umowy, nawet jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.

9. Brak niezwłocznej odpowiedzi ze strony Sprzedawcy nie oznacza przyjęcia oferty.

10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kontrahenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych od wpłaconej Sprzedawcy kwoty.

11. Postanowienie, o którym mowa w § 6 ust. 10 stosuje się odpowiednio w sytuacji niedostępności części zamówionego towaru.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub  u dostawców Sprzedawcy.

 

7. Ceny towarów

1. Ceny towarów są udostępnianie jedynie Kontrahentom posiadającym Konto.

2. Wszystkie ceny towarów udostępnione Kontrahentom na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy.

4. Cena towaru podana Kontrahentowi przez Sprzedawcę jest wiążąca w chwili złożenia przez Kontrahenta zamówienia.

5. Sprzedawca wystawi fakturę VAT w dniu załadunku towaru lub, jeżeli Kontrahent odbiera towar bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy, w dniu wydania go Kontrahentowi.

6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Koszty dostawy oblicza się każdorazowo na podstawie cennika lub taryfy stosowanej przez Kuriera. Informacje dotyczące kosztów dostawy zawarte na stronach Sklepu maja jedynie charakter informacyjny, w związku z czym koszty te są każdorazowo określane przez Sprzedawcę i Kontrahenta.

 

8. Realizacja zamówienia

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Kuriera.

2. Wysyłka towaru odbywa się w terminie 30 dni od zapłaty ceny towaru lub dnia zamówienia, w przypadku wyboru przez Kontrahenta opcji płatności „za pobraniem”.

3. W przypadku niektórych towarów, w szczególności o dużych rozmiarach lub trudno dostępnych realizacja zamówienia może wynieść do 60 dni. Postanowienie § 8 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się wszelkie okoliczności, które utrudniają realizację zamówienia, a są niezależne od sprzedającego i sprzedający nie mógł ich przewidzieć. W takim przypadku sprzedający niezwłocznie zawiadomi zamawiającego o wystąpieniu siły wyższej i określi nowy termin dostawy.

5. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona z przyczyn leżących po stronie kupującego, kupujący zostanie obciążony zryczałtowanymi kosztami magazynowania zamówionego towaru w wysokości 0,5 % jego wartości za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

6. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kontrahenta, Sprzedawca może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie.

7. Ryzyko związane ze sprzedanym towarem przechodzi na kupującego najpóźniej w momencie załadunku towaru.

 

9. Formy płatności

1. Kontrahent może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność przy odbiorze w ramach usługi „za pobraniem” świadczonej przez Kuriera;

b) płatność z góry, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 61 1600 1303 0004 1001 8800 0001.

2. Dopuszcza się, pod warunkiem, że strony wyraźnie postanowią to w umowie lub zostanie wskazane to na fakturze VAT, dokonywanie płatności po wydaniu/wysłaniu towaru. W takim przypadku termin płatności będzie każdorazowo ustalany przez strony.

3. Do zawarcia umowy z odroczonym terminem płatności konieczne jest dostarczenie sprzedającemu następujących dokumentów:

a) odpisu aktualnego KRS Kontrahenta lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – nie starsze niż miesiąc;

b) zaświadczeń: o nadaniu numeru NIP, REGON, o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

4. W przypadku powstania po stronie kupującego opóźnienia w zapłacie należnej sprzedającemu ceny sprzedaży, kupujący zapłaci sprzedającemu odsetki za opóźnienie w stawce 20% w stosunku rocznym.

 

10. Prawo własności

1. Wszystkie sprzedane Kontrahentowi towary pozostają własnością Sprzedawcy, aż doczasu zupełnego uiszczenia ich ceny. Do tego czasu Kontrahent nie może przenosić ich własności, ustanawiać ich przedmiotem jakichkolwiek zabezpieczeń lub przenosić ich posiadania pod jakimkolwiek tytułem na rzecz osób trzecich.

2. W przypadku przetworzenia zamówionego towaru lub pomieszania go z innymi rzeczami przed momentem przejścia jego własności na Kontrahenta, własność powstałej w ten sposób rzeczy przechodzi na Sprzedawcę.

3. W przypadku powstania opóźnienia z zapłatą ceny sprzedaży, Sprzedawca może zastosować jeden lub kilka z wybranych przez siebie wariantów:

a) żądać zapłaty odsetek w stawce określonej w pkt. 3 niniejszego regulaminu;

b) odstąpić od umowy w całości lub w części dotychczas niewykonanej;

c) wstrzymać wykonanie kolejnych umów.

4. Kontrahent, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami do stanowiącego własność Sprzedawcy towaru, lub zajęcia tego towaru w postępowaniu egzekucyjnym, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz powiadomić o przysługującym Sprzedawcy prawie własności osobę występującą z roszczeniami lub dokonującą zajęcia.

 

11. Gwarancja

1. Wszystkie części lub elementy będące przedmiotem sprzedaży, które w ciągu 6 miesięcy od dnia dostawy ulegną uszkodzeniu z przyczyn powstałych przed przejściem ryzyka na zamawiającego, zostaną według wyboru Kontrahenta wymienione lub naprawione. Wymienione części przechodzą na własność Sprzedawcy. Dla zastąpionych lub wymienionych części udziela się takiej samej gwarancji jak dla przedmiotu dostawy.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane przez Kontrahenta tylko wówczas, gdy Kontrahent nie zalega z jakimikolwiek należnościami na rzecz Sprzedawcy.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wywołane czynnikiem mechanicznym, termicznym, chemicznym itp. powstałym w wyniku działania lub zaniechania działania przez Kontrahenta.

4. Gwarancją nie są objęte produkty naprawiane lub modyfikowane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

5. Gwarancją nie są objęte produkty zainstalowane lub używane w sposób sprzeczny z instrukcjami wydanymi przez Sprzedawcę tj. DTR, karty katalogowe.

6. W razie nieskutecznej naprawy z przyczyny leżącej po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca według swojego uznania może zaproponować Kontrahentowi odpowiednie obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

7. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady należy:

a) bezzwłocznie skontaktować się z regionalnym przedstawicielem lub centralą Hydropress  w Elblągu.

b) udzielić w/w wszelkich informacji (rodzaj maszyny, parametry pracy, dostępna dokumentacja techniczna, okoliczności, pobranie materiału do analizy i inne), które umożliwią ustalenie przyczyny powstania wady.

8. Demontaż produktu wadliwego jest możliwy (pod rygorem utraty gwarancji) po wydaniu pisemnej decyzji przedstawiciela regionalnego lub centrali Hydropress. Pisemna decyzja zostanie przekazana Kontrahentowi w formie notatki służbowej, fax, e-mail w terminie do jednego dnia roboczego od uzyskania informacji wymaganych wg pkt. b. Brak przekazania przez Kontrahenta wymaganych informacji czyni reklamację bezskuteczną.

9. Koszty demontażu, wysyłki, ubezpieczenia oraz ponownego montażu ponosi Kontrahent.

10. W przypadku uznania reklamacji naprawiane lub wymieniane produkty zostaną wysłane do Kontrahenta na koszt Sprzedawcy.

 

12. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej

1. Sprzedawca odpowiada za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy było spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody z tytułu wad towaru ogranicza się tylko i wyłącznie do straty rzeczywistej powstałej w samym towarze, a wszystkie inne odpowiedzialności są wykluczone.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w jego materiałach. Korzystanie z informacji innych niż publikowane w materiałach Sklepu dla produktów Hydropress, jest dopuszczalne tylko na wyłączną odpowiedzialność Kontrahenta.

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych towarów.

4. W przypadku konieczności wykonania przez Kontrahenta przysługujących mu uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, zakres odpowiedzialności sprzedającego za wady fizyczne dostarczonego towaru obejmuje koszt dostarczonych nowych części w zamian na wadliwe, koszt ich transportu na terenie Polski oraz prowadzenia prac naprawczych sprzedanego urządzenia. Koszty transportu ograniczają się do transportu na terenie Polski, a koszty prac naprawczych, gdyby zaistniała konieczność prowadzenia ich poza granicą Polski, ograniczają się do kosztów wykonania takich prac na terenie Polski.

 

13. Dane osobowe

1. Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze (bazie) Sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do:

a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g) wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

5. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

 

14. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

2. Zabronione jest bez zgody właściciela sklepu wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Sklepie.

 

15. Prawa i obowiązki Kontrahenta

1. Kontrahent ma prawo do korzystania z Sklepu zgodnie z Regulaminem.

2. Kontrahent ma prawo do aktualizacji i zmiany danych zawartych w Koncie.

3. Kontrahent ma prawo do poinformowania Sprzedawcy o naruszeniu jego dóbr osobistych przez innych użytkowników i może oczekiwać reakcji ze strony Sprzedawcy.

4. Kontrahent ma prawo do korzystania z oferowanej przez Sprzedawcę pomocy technicznej.

5. Wszelkie działania Kontrahenta powinny być zgodne z prawem.

 

16. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem.

2. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do umów zawieranych z Konsumentami.

3. Umowa może być zawarta jedynie w języku polskim.

4. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.